Dossier: Gewasbescherming


“Effectiever luizen op afstandhouden”

Gerbert Barneveld van Holland Fyto waarschuwde tijdens het virussymposium in maart van dit jaar al voor een hoge virusdruk in het lopende teeltseizoen. Barneveld ziet meerdere oorzaken voor dit probleem: zwaardere druppels die zich minder makkelijk hechten aan het gewas, virusgevoelige akkerranden, maar bovenal het steeds beperktere middelenpakket om virussen en plagen te voorkomen. “Virussen kan je niet bestrijden, je moet virusoverdracht voorkomen”, stelt hij resoluut vast.

Uitvoerig onderzoek in pootaardappelen door Proeftuin Zwaagdijk bracht naar voren dat een combinatie van bestrijdingsmiddelen met minerale olie en hulpstof Prolong XP het meest eff ectief is voor het beperken van virusoverdracht in pootgoed. Barneveld: “Door vernieuwde driftreducerende maatregelen gaat het druppelspectrum veranderen. Wanneer telers niet beschikken over zeer kostbare ondersteunende technieken, zal de gemiddelde druppelgrootte grover worden. Dit gaat leiden tot een slechtere bedekking.”


Barneveld vervolgt: “Grovere en daardoor zwaardere druppels hechten zich minder makkelijk aan het gewas en dat leidt tot minder benutting van kostbare gewasbeschermingsmiddelen. Prolong XP draagt bij aan een betere hechting en bedekking en daardoor meer benutting. Het werkt bij systemische en niet-systemische fungiciden en insecticiden in diverse akkerbouwgewassen.”


ONDERZOEK MET TANKMIXEN

Vanaf 2012 tot heden heeft er jaarlijks onafhankelijk onderzoek plaatsgevonden die de uitspraken van Barneveld bevestigen. “Er zijn al die jaren wekelijks gewasbehandelingen uitgevoerd met verschillende tankmixen. Nadat de loofdoding bij de aardappelen had plaatsgevonden zijn er virusanalyses gedaan. Daaruit bleek dat Prolong XP een meerwaarde biedt in de beperking van virusoverdracht in vergelijking met tankmixen zonder deze toevoeging. Deze werking is bij Proeftuin Zwaagdijk bewezen ongeacht de samenstelling.”

LANGERE WERKING

En daar blijft het volgens Barneveld niet bij: “Prolong XP is uniek omdat het in staat is de uv-afbraak te beperken. Die vertraging zorgt ervoor dat de insecticiden langer werken en dus bijdragen aan het minimaliseren van virusoverdracht.”


ETIKETDOSERING

Barneveld benadrukt dat het wel belangrijk is om daarbij echt de etiketdosering aan te houden. “Door het zeer beperkte middelenpakket zijn alle beschikbare middelen waardevol, omdat achteraf corrigeren steeds lastiger tot onmogelijk wordt.”


NEVENEFFECTEN

Het gewasbeschermingsprogramma wordt door deze toevoeging eff ectiever en heeft daarnaast nog enkele teelttechnische neveneff ecten. “Betere virusbestrijding, het middel zorgt volgens het meerjarig gemiddelde voor vijftien procent betere werking. Het gewas ervaart minder groeiremming wanneer Prolong XP is toegevoegd aan de virusolie, waardoor de teler minder opbrengstverliezen ervaart. Voor de mensen die geen virusolie willen gebruiken blijft Prolong XP interessant, omdat de voordelen ook zonder toepassing van minerale olie blijven. Ook wordt het gebruik van fungicidemiddelen in de teelt eff ectiever, omdat Prolong XP ervoor zorgt dat ook phytophthora- middelen een betere bedekking en duurwerking hebben op het gewas.”


MILIEUVOORDELEN

Tot slot heeft het middel ook voordelen richting perceelemissie-eisen: “Omdat er meer actieve stof op het gewas blijft, vindt er ook minder afspoeling richting het oppervlaktewater plaats en dat is met de huidige milieuwetgeving natuurlijk ook niet onbelangrijk.”


MEER INFORMATIE OVER PROLONG XP?

W: www.hollandfyto.nl

E: G.Barneveld@hollandfyto.nl