Op de afbeeldingen is het verschil goed te zien.

Op de linkerfoto (foto 1220) zijn de aardappelen

behandeld met Phylgreen Kuma. De aardappelen

op rechter foto zijn dat niet.

Plantenvoeding-specialist Tradecorp is vooral bekend geworden vanwege het eff ectieve micronutriënten en meststoff enprogramma voor akkerbouwdoeleinden, maar het bedrijf ontwikkelt en produceert ook al jaren biostimulanten. In de afgelopen seizoenen is er veel tijd, geld en energie gestopt in universitaire studies en veldproeven. En daarin werd telkens duidelijk dat Phylgreen Kuma, een plantversterkende biostimulant, een positieve werking heeft op het beperken van verliezen tijdens (abiotische) stressmomenten – droogte, warmte, kou en vocht.

Dankzij meerjarig wetenschappelijk en praktijkonderzoek naar de eff ecten van biostimulanten is Tradecorp een voorloper als het gaat om de toepassing in akkerbouwteelten. Productspecialist Boris Berkhout: “Phylgreen Kuma verhoogt aantoonbaar de tolerantie en de weerbaarheid tegen abiotische stress, waardoor telers een kwalitatief beter oogstresultaat behalen.”


NEGATIEF EFFECT STRESSMOMENTEN VERLAGEN Phylgreen Kuma is een vloeibare mix van aminozuren en het zuiver koudgetrokken zeewierextract Phylgreen. “De teler brengt het middel aan op het blad. Dit zou ook via de wortels kunnen, maar via het blad zorgt het product ervoor dat het akkerbouwgewas preventief weerbaarder wordt. Tradecorp heeft de afgelopen tijd veel onderzoek gedaan naar het werkingsmechanisme en uit studies van de universiteit van Belfast is gebleken dat Phylgreen Kuma het negatieve eff ect van stressmomenten verlaagt. Normaal gesproken gaat een plant zelf zijn weerstandsmechanismen in werking zetten om zich tegen stress te beschermen. Maar omdat dit systeem doorgaans traag werkt, kost het de plant veel tijd om te reageren en te herstellen, waardoor veel energie die anders benut kan worden voor groei en productie, verloren gaat. Door het toevoegen van Phylgreen Kuma komt dit proces sneller op gang en kan een plant direct reageren als er zich een stresssituatie voordoet waardoor de tolerantie tegen stress verbetert en energieverliezen ten gevolge van de stress beperkt blijven.”


AARDAPPELPROEVEN

Berkhout doelt daarmee op het zogeheten ‘genetisch primen’: een proces waarbij door het inzetten van een ‘primer’ zoals Phylgreen Kuma, de plant in een verhoogde staat van alertheid verkeert waardoor deze een effi ciëntere groeicurve vertoont en aan het einde van een groeiseizoen resulteert dit in een beter product. “We doen nu voor het vijfde achtereenvolgende jaar proeven in de aardappelteelt en elk jaar zagen we een duidelijke meeropbrengst van zes tot zelfs tien procent.” De proeven worden uitgevoerd bij proefboerderij Rusthoeve onder wisselende omstandigheden. “In het begin draaide de proeven met name om het aantonen van die verhoogde weerbaarheid en energie. Een aardappelplant is tijdens de knolzetting heel gevoelig voor temperatuurverschillen. Als het kwik boven de twintig graden komt, dan ervaart de plant al stress.

Er gaat dan meer energie naar ‘ademhaling’ dan naar het fysiologische proces (knolzetting, red.) en dan verliest de aardappel daar eigenlijk al opbrengst.” Bij de Rusthoeve werd vastgesteld dat door Phylgreen Kuma rond de knolzetting toe te passen het zettingsproces effi ciënt verloopt, ook als de omstandigheden verre van ideaal zijn. “We zien structureel meer knollen bij aardappelplanten waar Phylgreen Kuma is ingezet, ongeacht het ras of grondsoort. Dit is toe te schrijven aan een hogere tolerantie van het gewas tegen hitte of droogte”, zo stelt Berkhout vast. “De kosteninvestering voor telers is zeker gezien de verliesbeperkingen en de verhoogde productkwaliteit relatief klein. Telers zijn gewend om gedurende het seizoen bij te sturen als de omstandigheden daar om vragen. Door gebruik van Phylgreen Kuma hoeft er minder werk verricht te worden om het groeiseizoen soepel te laten verlopen als deze plantversterker preventief is ingezet.”


ONDERGRONDSE EFFECTMETING

De eff ecten zijn bij groententeelt visueel goed zichtbaar, bij aardappelen moet men het eff ect vooral ondergronds bekijken. “Op het gewas zie je eigenlijk niks. Dat komt omdat de plant van nature ook mechanismen heeft die ervoor zorgen dat stress door hoge of lage temperaturen, vocht of droogte worden bestreden. Bovengrondse groei is soms juist een teken dat er te weinig energie in de knol gestopt wordt. Bij het bemonsteren van knollen worden de verschillen – als er sprake is (geweest) van stress - wel direct zichtbaar: meer knollen en betere kwaliteit tijdens de jeugd- en uitgroeifase door een gezonde energiebalans in de aardappelplant.


Afgelopen seizoen zagen we tijdens de oogst overal waar Phylgreen Kuma was ingezet duidelijk minder vergroeiingen en doorwas.” Afgelopen jaren heeft Tradecorp het product bij diverse akkerbouwbedrijven afgeleverd en al die telers werken nog steeds met het product. Dat heeft deels te maken met de klimaatverandering waarin extremen (stressmomenten) vaker voorkomen en deels te maken hebben met de stijgende vraag naar biostimulanten. Phylgreen Kuma is dan één van de meest onderzochte producten en dat wekt vertrouwen bij de akkerbouwer die het product op zijn gewas aanbrengt. Berkhout: “De meeste telers kiezen voor Phylgreen Kuma omdat het zorgt voor minder energieverlies tijdens stressmomenten. Iedere akkerbouwer die serieus met zijn vak bezig is, weet wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld hitte- of droogtestress. Het grootste probleem is echter dat stress op het moment dat het zich voordoet onzichtbaar is en de eff ecten zich pas openbaren als het te laat is. Daarom besluiten steeds meer telers om een product als Phylgreen Kuma preventief in te zetten, zeker na de extreme droogte van vorig jaar. Want ook voor aardappeltelers is voorkomen nog altijd beter dan genezen.”


MEER INFORMATIE OVER PHYLGREEN KUMA? Tradecorp Nederland

W: www.tradecorp.nl

E: bberkhout@tradecorp.sapec.pt